نمایه کشور: افغانستان

افغانستان

کشور:

فهرست کشور افغانستان

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: AFG, ISO-3166 2-alpha: AF
افغانستان یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور