نمایه کشور: کنگو - کینشاسا

کنگو - کینشاسا

کشور:

فهرست کشور کنگو - کینشاسا

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: COD, ISO-3166 2-alpha: CD
کنگو - کینشاسا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور