کد ISO-3166 ECU

Ecuador
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ECU, ISO-3166 2-alpha: EC
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Vicia faba
Arachis hypogaea
Solanum tuberosum
سایر
۴٬۸۸۱
59 موسسه ثبت شده در WIEWS