نمایه کشور: فیلیپین

فیلیپین

کشور:

فهرست کشور فیلیپین

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: PHL, ISO-3166 2-alpha: PH
فیلیپین یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

133,208 رکورد در مؤسسات این کشور

87 موسسه در WIEWS ثبت شده است