نمایه کشور: ایالات متحده

ایالات متحده

کشور:

فهرست کشور ایالات متحده

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: USA, ISO-3166 2-alpha: US
ایالات متحده یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

638,303 رکورد در مؤسسات این کشور

26,383 رکورد

2,618 رکورد

55 موسسه در WIEWS ثبت شده است