کد ISO-3166 ARM

Armenia
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ARM, ISO-3166 2-alpha: AM
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Aegilops cylindrica
Triticum aestivum
Aegilops triuncialis
Aegilops tauschii
Capsicum annuum
سایر
۱۰٬۳۷۶
ارائه‌دهندگان داده Genesys