کد ISO-3166 AUS

Australia
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: AUS, ISO-3166 2-alpha: AU
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Trifolium subterraneum
Pisum sativum
Medicago polymorpha
سایر
۳۷٬۰۶۴
ارائه‌دهندگان داده Genesys
23 موسسه ثبت شده در WIEWS