کد ISO-3166 AZE

Azerbaijan
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: AZE, ISO-3166 2-alpha: AZ
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Gossypium hirsutum
Triticum turgidum
Triticum durum
Zea mays
سایر
20,674
ارائه‌دهندگان داده Genesys
52 موسسه ثبت شده در WIEWS