کد ISO-3166 AZE

Azerbaijan
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: AZE, ISO-3166 2-alpha: AZ
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Triticum turgidum
Gossypium hirsutum
Cicer arietinum
Hordeum vulgare
سایر
۱۵٬۸۹۲
ارائه‌دهندگان داده Genesys
52 موسسه ثبت شده در WIEWS