کد ISO-3166 BGD

Bangladesh
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: BGD, ISO-3166 2-alpha: BD
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Lathyrus sativus
Cicer arietinum
Solanum melongena
Lens culinaris
سایر
۱٬۷۹۹
43 موسسه ثبت شده در WIEWS