کد ISO-3166 BRA

Brazil
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: BRA, ISO-3166 2-alpha: BR
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Oryza sativa
Zea mays
Vigna unguiculata
Phaseolus vulgaris
سایر
46,562
ارائه‌دهندگان داده Genesys
50 موسسه ثبت شده در WIEWS