کد ISO-3166 COL

Colombia
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: COL, ISO-3166 2-alpha: CO
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Manihot esculenta
Hordeum vulgare
Oryza sativa
سایر
۱۱٬۶۰۷
ارائه‌دهندگان داده Genesys
66,787 افزونه در 1 موسسه
25 موسسه ثبت شده در WIEWS