کد ISO-3166 ESP

Spain
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ESP, ISO-3166 2-alpha: ES
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Vitis vinifera
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
سایر
۶۵٬۱۰۳
ارائه‌دهندگان داده Genesys
74,648 افزونه در 38 موسسه
43 موسسه ثبت شده در WIEWS