کد ISO-3166 ESP

Spain
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ESP, ISO-3166 2-alpha: ES
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Vitis vinifera
Hordeum vulgare
Solanum lycopersicum
Triticum aestivum
سایر
71,110
ارائه‌دهندگان داده Genesys
84,255 افزونه در 40 موسسه
43 موسسه ثبت شده در WIEWS