کد ISO-3166 ESP

Spain
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ESP, ISO-3166 2-alpha: ES
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Vitis vinifera
Solanum lycopersicum
Zea mays
Hordeum vulgare
سایر
75,579
ارائه‌دهندگان داده Genesys
84,255 افزونه در 40 موسسه
42 موسسه ثبت شده در WIEWS