کد ISO-3166 GBR

United Kingdom
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: GBR, ISO-3166 2-alpha: GB
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Pisum sativum
Avena sativa
Brassica oleracea
سایر
22,142
ارائه‌دهندگان داده Genesys
28 موسسه ثبت شده در WIEWS