کد ISO-3166 GRC

Greece
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: GRC, ISO-3166 2-alpha: GR
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Ornithopus compressus
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Triticum turgidum
سایر
۲۳٬۴۸۹
ارائه‌دهندگان داده Genesys