کد ISO-3166 ITA

Italy
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ITA, ISO-3166 2-alpha: IT
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Triticum aestivum
Vitis vinifera
Zea mays
Malus domestica
سایر
47,694
ارائه‌دهندگان داده Genesys
47,685 افزونه در 33 موسسه
63 موسسه ثبت شده در WIEWS