کد ISO-3166 ITA

Italy
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ITA, ISO-3166 2-alpha: IT
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Trifolium subterraneum
Vitis vinifera
Zea mays
Triticum turgidum
سایر
۴۰٬۹۹۳
ارائه‌دهندگان داده Genesys
64,337 افزونه در 40 موسسه
63 موسسه ثبت شده در WIEWS