کد ISO-3166 ITA

Italy
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ITA, ISO-3166 2-alpha: IT
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Triticum aestivum
Vitis vinifera
Zea mays
Malus domestica
سایر
48,498
ارائه‌دهندگان داده Genesys
56,889 افزونه در 38 موسسه
63 موسسه ثبت شده در WIEWS