کد ISO-3166 ITA

Italy
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ITA, ISO-3166 2-alpha: IT
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Trifolium subterraneum
Vitis vinifera
Zea mays
Phaseolus vulgaris
سایر
42,727
ارائه‌دهندگان داده Genesys
69,505 افزونه در 40 موسسه
63 موسسه ثبت شده در WIEWS