کد ISO-3166 KAZ

Kazakhstan
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: KAZ, ISO-3166 2-alpha: KZ
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus sieversii
Panicum miliaceum
Triticum triticum aestivum
Medicago sativa
Triticum aestivum
سایر
۷٬۳۴۶