کد ISO-3166 LKA

Sri Lanka
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: LKA, ISO-3166 2-alpha: LK
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Cajanus cajan
Capsicum annuum
Vigna radiata
Solanum lycopersicum
سایر
۶۰۴
36 موسسه ثبت شده در WIEWS