کد ISO-3166 MAR

Morocco
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: MAR, ISO-3166 2-alpha: MA
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Medicago truncatula
Triticum turgidum
Trifolium subterraneum
Triticum aestivum
سایر
۱۳٬۹۴۱
22 موسسه ثبت شده در WIEWS