کد ISO-3166 MEX

Mexico
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: MEX, ISO-3166 2-alpha: MX
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Hordeum vulgare
Triticum turgidum
سایر
۳۰٬۵۶۲
ارائه‌دهندگان داده Genesys
210,851 افزونه در 1 موسسه
49 موسسه ثبت شده در WIEWS