کد ISO-3166 MWI

Malawi
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: MWI, ISO-3166 2-alpha: MW
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Sorghum bicolor
Uapaca kirkiana
Cajanus cajan
Vigna unguiculata
سایر
۴٬۵۵۳