کد ISO-3166 MYS

Malaysia
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: MYS, ISO-3166 2-alpha: MY
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Capsicum spp.
Capsicum annuum
Capsicum frutescens
Manihot esculenta
سایر
1,493
ارائه‌دهندگان داده Genesys
632 افزونه در 1 موسسه