کد ISO-3166 PHL

Philippines
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PHL, ISO-3166 2-alpha: PH
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Vigna radiata
Vigna unguiculata
Zea mays
Solanum melongena
سایر
۳٬۶۳۸
ارائه‌دهندگان داده Genesys
87 موسسه ثبت شده در WIEWS