کد ISO-3166 PRT

Portugal
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PRT, ISO-3166 2-alpha: PT
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Triticum turgidum
Zea mays
Lupinus albus
سایر
۲۵٬۳۶۳
ارائه‌دهندگان داده Genesys
57 موسسه ثبت شده در WIEWS