کد ISO-3166 PRT

Portugal
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PRT, ISO-3166 2-alpha: PT
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Triticum aestivum
Triticum turgidum
Brassica oleracea
سایر
29,946
ارائه‌دهندگان داده Genesys
57 موسسه ثبت شده در WIEWS