کد ISO-3166 RUS

Russia
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: RUS, ISO-3166 2-alpha: RU
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum miliaceum
Triticum triticum aestivum
Triticum aestivum
Avena sativa
Linum usitatissimum
سایر
۶۱٬۳۲۰
ارائه‌دهندگان داده Genesys
200,717 افزونه در 1 موسسه