کد ISO-3166 TUR

Turkey
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: TUR, ISO-3166 2-alpha: TR
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Triticum turgidum
Hordeum vulgare
Cicer arietinum
Phaseolus vulgaris
سایر
۴۷٬۷۲۰
ارائه‌دهندگان داده Genesys
12,996 افزونه در 1 موسسه