کد ISO-3166 USA

United States
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: USA, ISO-3166 2-alpha: US
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Glycine max
Avena sativa
Sorghum bicolor
سایر
122,588
ارائه‌دهندگان داده Genesys
638,303 افزونه در 36 موسسه
55 موسسه ثبت شده در WIEWS