کد ISO-3166 USA

United States
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: USA, ISO-3166 2-alpha: US
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Glycine max
Hordeum vulgare
Avena sativa
Sorghum bicolor
سایر
۱۱۶٬۴۰۴
ارائه‌دهندگان داده Genesys
638,303 افزونه در 36 موسسه
56 موسسه ثبت شده در WIEWS