کد ISO-3166 UZB

Uzbekistan
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: UZB, ISO-3166 2-alpha: UZ
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Gossypium hirsutum
Cicer arietinum
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Triticum triticum aestivum
سایر
۵٬۶۹۷
39 موسسه ثبت شده در WIEWS