کد ISO-3166 VEN

Venezuela
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: VEN, ISO-3166 2-alpha: VE
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Stylosanthes hamata
Sesamum indicum
Manihot esculenta
سایر
۴٬۱۲۴
33 موسسه ثبت شده در WIEWS