کد ISO-3166 VNM

Vietnam
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: VNM, ISO-3166 2-alpha: VN
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Glycine max
Arachis hypogaea
Brassica juncea
Vigna radiata
سایر
۲٬۲۵۷
47 موسسه ثبت شده در WIEWS