جزییات افزونه

TVSu-356
شماره افزونه
TVSu-356
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
10 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-231B
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
10 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-231B
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰٫۲۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۰۳۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۷۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۴٫۷۱۷۲۰٫۲۲۱٫۹۲۱٫۳۱۹٫۸۱۹٫۴۱۹٫۲۱۸٫۹۱۸٫۵۱۶٫۵۱۴٫۵
میانگین دما [°C]۲۳٫۳۲۵٫۴۲۸٫۳۲۹٫۲۲۷٫۵۲۵٫۲۲۴۲۳٫۵۲۳٫۸۲۵٫۱۲۴٫۹۲۳٫۲
بیشینه دما [°C]۳۱٫۹۳۳٫۹۳۶٫۴۳۶٫۶۳۳٫۸۳۰٫۷۲۸٫۶۲۷٫۸۲۸٫۸۳۱٫۸۳۳٫۲۳۱٫۹
بارش ماهانه [mm]۳۳۱۹۷۱۳۵۲۰۱۲۵۵۱۶۶۴۳۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۹٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۴٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۲٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۷
بارش سالانه [mm]
۹۳۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۵۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۲۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۳۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۲۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7659adc7-1942-42b7-a677-49a90805b02c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد