جزییات افزونه

TVSu-359
شماره افزونه
TVSu-359
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
11 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-253A
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-253A
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰٫۱۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۲۳۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۷۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۴٫۵۱۶٫۸۱۹٫۹۲۱٫۵۲۰٫۶۱۹٫۲۱۸٫۸۱۸٫۶۱۸٫۳۱۸۱۶٫۳۱۴٫۴
میانگین دما [°C]۲۲٫۹۲۵٫۱۲۷٫۸۲۸٫۷۲۶٫۹۲۴٫۶۲۳٫۵۲۲٫۹۲۳٫۳۲۴٫۶۲۴٫۵۲۲٫۹
بیشینه دما [°C]۳۱٫۴۳۳٫۴۳۵٫۸۳۶۳۳٫۲۳۰٫۱۲۸٫۲۲۷٫۳۲۸٫۳۳۱٫۳۳۲٫۸۳۱٫۵
بارش ماهانه [mm]۱۴۳۳۱۰۴۱۳۹۲۰۷۲۶۱۱۷۱۴۷۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۴٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۹٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۴٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۲
بارش سالانه [mm]
۹۶۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۶۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۳۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۴۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۳۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7eb0d745-afcb-4fd2-a7fc-1ac26f298495
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد