جزییات افزونه

CIMMYTMA 1
شماره افزونه
CIMMYTMA 1
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
جمعیت جداسازی شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. mays
Crop
Maize
محصول
Maize
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CIMMYTMA-BANK-000001; MICH,GP1; MICHOA GP1
شماره جمع‌آوری
MICH GP1
جمع‌آوری اطلاعات
شماره جمع‌آوری
MICH GP1
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4c9e4c50-bb48-46af-926e-276b8a65487d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد