جزییات افزونه

GR 3814
شماره افزونه
GR 3814
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 September 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
791167
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
791167 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
791167 DEU273
شناسه دیگر
791167 DEU273
نام افزونه
De Suceava
نام افزونه
Suceava
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6c4d2d46-513d-4216-9188-d1b159a58b18
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد