جزییات افزونه

GR 3802
شماره افزونه
GR 3802
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
September 1, 1975
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
751119
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
751119 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
751119 DEU273
شناسه دیگر
751119 DEU273
نام افزونه
Bs-20
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0b001364-b8d6-4b23-a3d1-dc201dd1a78b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد