جزییات افزونه

GR 3796
شماره افزونه
GR 3796
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 September 1976
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
761146
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
761146 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
761146 DEU273
شناسه دیگر
761146 DEU273
نام افزونه
BILBO
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:57a2aa4d-9ccb-47b5-a063-d5cd6b9ea20c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد