جزییات افزونه

GR 3788
شماره افزونه
GR 3788
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
2 January 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
900014
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
900014 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
900014 DEU273
شناسه دیگر
900014 DEU273
نام افزونه
BARNEE
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:93383060-6aca-40d5-a6c0-70e83135b89c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد