جزییات افزونه

UD0400619
شماره افزونه
UD0400619
کد موسسه
UKR008
تاریخ اکتساب
1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus articula
محصول
vetchling
نامهای افزونه
شناسه دیگر
01369 RUS001
شماره جمع‌آوری
00581
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00581
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
UKR008
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b304ab75-4e5e-4814-86ae-4168b60b68ec
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 сентября 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد