جزییات افزونه

UD0400874
شماره افزونه
UD0400874
کد موسسه
UKR008
تاریخ اکتساب
1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus articula
نام محصول ارائه شده
vetchling
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
00916
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00916
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
UKR008
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e1812e84-9437-4741-8b86-a57a843850dd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد