فهرست فراورده‌های کشاورزی

Genesys crops directory

Summary | 60 Crops | 4,013,051 رکوردها | 461 مؤسسات | 263 کشورها

pigeonpea

لوبیای سودانی


15,579 رکوردها
sorghum

سورگوم


111,934 رکوردها
taro

گوش فیل نواحی گرمسیر


1,194 رکوردها
yam

سیب زمینی هندی


6,367 رکوردها
tomato

گوجه فرنگی


34,971 رکوردها
lettuce

کاهو


8,249 رکوردها
forages

Forages


169,160 رکوردها
squashes

Squashes


1,810 رکوردها
africanyambean

African yam bean


0 رکوردها
carrot

Carrot


2,307 رکوردها
tea

Tea


0 رکوردها
amaranth

Amaranth


602 رکوردها
groundbean

Ground bean


0 رکوردها
blackgram

Black gram


0 رکوردها
jicama

Jicama


0 رکوردها
ricebean

Ricebean


0 رکوردها
mungbeans

Mung bean


0 رکوردها
sesame

Sesame


405 رکوردها
spiderplant

Spiderplant


0 رکوردها
wingedbean

Winged bean


0 رکوردها
foxtailmillet

Foxtail millet


0 رکوردها
kodomillet

Kodo millet


665 رکوردها
barnyardmillet

Barnyard millet


1 رکوردها
banana

موز


2,913 رکوردها
beans

لوبیا


65,182 رکوردها
coconut

نارگیل


168 رکوردها
cassava

مانیوک


13,962 رکوردها
potato

سیب زمینی


23,834 رکوردها
fingermillet

ارزن


2,161 رکوردها
lentil

عدس


30,669 رکوردها
pearlmillet

باجره


2,712 رکوردها
rice

برنج


217,186 رکوردها
wheat

گندم


324,098 رکوردها
sweetpotato

سیب‌زمینی شیرین


8,923 رکوردها
sunflower

گل آفتابگردان


10,859 رکوردها
eggplant

بادمجان


5,290 رکوردها
apple

سیب


19,272 رکوردها
coffee

Coffee


1,990 رکوردها
chillies

Chillies


0 رکوردها
pea

Pea


21,717 رکوردها
groundnuts

Groundnut


20,796 رکوردها
oat

Oat


23,429 رکوردها
bambara

Bambara groundnut


2,265 رکوردها
cowage

Cowage


0 رکوردها
jackbean

Jack bean


0 رکوردها
lablabbean

Lablab


0 رکوردها
peachpalm

Peach palm


0 رکوردها
sapota

Sapota


0 رکوردها
soybeans

Soybean


14,039 رکوردها
swordbean

Sword bean


0 رکوردها
yardlongbean

Yardlong bean


0 رکوردها
prosomillet

Proso millet


16 رکوردها
littlemillet

Little millet


473 رکوردها
barley

جو


179,969 رکوردها
breadfruit

درخت نان


284 رکوردها
chickpea

نخود


64,138 رکوردها
cowpea

لوبیا چشم بلبلی


34,784 رکوردها
fababean

باقلا


24,332 رکوردها
grasspea

خلر


2,347 رکوردها
maize

ذرت


94,080 رکوردها