اطلاعات کلی

African yam bean
نام اصلی
African yam bean
افزونه‌ها در Genesys
TSs-47.jpg
موسسات دارنده
NGA039
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sphenostylis
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sphenostylis stenocarpa
نامهای دیگر
African Yam Bean
مجموعه‌های داده اخیر
فهرست‌های شناساگر اخیر