اطلاعات کلی

Barnyard millet
نام اصلی
Barnyard millet
افزونه‌ها در Genesys
Barnyard2.jpg
Barnyard1.jpg
موسسات دارنده
AUT001
کشور موسسه دارنده
AUT
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Echinochloa
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Echinochloa esculenta
نامهای دیگر
Bharti
Billion dollar grass
Japanese barnyard millet
Panicum crus-galli
Panicum frumentaceum
Sanwa millet
زیرمجموعه‌های اخیر