اطلاعات کلی

Cowage
نام اصلی
Cowage
افزونه‌ها در Genesys
original.jpeg
موسسات دارنده
ZMB030
KEN212
KEN056
کشور موسسه دارنده
ZMB
KEN
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Mucuna
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Mucuna pruriens
Mucuna aterrima
Mucuna sp.
نامهای دیگر
Mucuna pruriens
velvet bean
velvet beans