اطلاعات کلی

Little millet
نام اصلی
Little millet
افزونه‌ها در Genesys
Little millet.jpg
موسسات دارنده
IND002
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum sumatrense
نامهای دیگر
Little millet
Panicum miliare
Panicum sumatrense
Samai
Sawan
Small millet
زیرمجموعه‌های اخیر