اطلاعات کلی

Proso millet
نام اصلی
Proso millet
افزونه‌ها در Genesys
Proso millet.jpg
Proso millet1.jpg
موسسات دارنده
IND002
ITA436
AUT005
CZE122
KEN212
سایر
۹
کشور موسسه دارنده
ITA
AUT
CZE
KEN
سایر
۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum
Pennisetum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum miliaceum
Pennisetum miliaceum
نامهای دیگر
Broom corn (millet)
Cheena
Common millet
Hog millet
Indian millet
Panicum miliaceum
Proso millet
prosomillet
Russian millet
زیرمجموعه‌های اخیر