اطلاعات کلی

Sapota
نام اصلی
Sapota
افزونه‌ها در Genesys
original.jpeg
موسسات دارنده
CRI001
ESP172
کشور موسسه دارنده
ESP
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Pouteria
Casimiroa
Manilkara 
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pouteria sapota
Pouteria sp.
Pouteria viridis
Casimiroa edulis
Pouteria fossicola
سایر
۱
نامهای دیگر
Mammee sapote
Zapote
Zapote de Montaña
Zapote Verde