Winged bean

اندازه مجموعه‌های بانک ژن

سایر نام‌های مورد قبول

قواعد طبقه‌بندی