نحوه استفاده از داده‌ها

اگر پژوهشگر، پرورش‌دهنده گیاهان یا مزرعه‌دار هستید، این سایت بزرگ‌ترین پورتال مجموعه‌های ذخایر ژنتیکی جهان در زمینه غذا و کشاورزی است. بانک‌های ژن و شبکه‌های بانک ژنی که متنوع‌ترین ذخایر را از هر فراورده و منطقه کشاورزی در اختیار دارند تمام جزئیات رکوردهای خود را از طریق این رابط یکپارچه برای جستجو در اختیار همگان قرار داده‌اند.

تمام کاربران باید آخرین نسخه شرایط و ضوابط استفاده را مطالعه کنند.

شما می‌بایست منابع داده‌هایی را که از طریق پورتال به آن دسترسی داشته‌اید با رعایت دستورالعمل زیر ذکر کنید:

داده‌های مربوط به ذخایر ژنتیکی گیاهی در سطح رکورد توسط ________ ارائه شده است. کلیه حقوق مربوط به مالکیت معنوی این داده‌ها (شامل حق نشر) تحت مالکیت و سرپرستی مؤسسه فوق‌الذکر قرار دارد. دسترسی به داده‌ها از طریق پورتال جهانی Genesys در زمینه ذخایر ژنتیکی گیاهی فراهم شده است، www.genesys-pgr.org،‏ ‎YYYY-MM-DD‎.‏