جزییات مجموعه داده

CE9544 - Stem rust test

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۳۹۱
تعداد ویژگی
۱
شروع ارزیابی
1994
پایان ارزیابی
1995

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9544 - Stem rust test.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9544 - Stem rust test.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 29d6cf9e-e48d-41d7-b901-d4664f6c5486.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 December 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 December 2018

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19941995

ویژگی‌های مشاهده شده


  • Stem Rust Adult

    Reaction to Stem Rust (incited by Puccinia graminis f.sp. tritici) coded

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZN71
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNA4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNC6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNQH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP0T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPAU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPF4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPQC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPSE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7NQFZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQ4S
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQ8X
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQS9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQTA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQZF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRP1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRY9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZS0B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZS3E
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZS6H
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZV01
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZVBC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZVTV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZWMG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZX8U
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZZ8T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7003G
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7004H
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7005J
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/704D6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/704HA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/704XP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/705BU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/705E2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/705VF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/705WG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7061N
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7062P
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7063Q
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/706BZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/706T9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707AS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707GZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707J~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707Q1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707T4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707V5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7081B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7084E
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708W1