جزییات مجموعه داده

Evaluation of rice accessions for bacterial leaf blight (BLB) during the off planting season 2016

BLB - Off Season 2016

This dataset contains information about rice accessions screened for resistance to bacterial leaf blight (BLB). These accessions are currently conserved at MARDI’s rice genebank. Plant breeders and scientists use the information contained in this dataset for identifying potential rice accessions to be included in their plant breeding programs. The evaluation was performed in the field during the off planting season 2016.

محصول نام
Rice
تعداد افزونه
۵۰
تعداد ویژگی
۱
شروع ارزیابی
1 April 2016
پایان ارزیابی
31 August 2016

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


جمع‌آوری کننده داده
Mohd Shukri Mat Ali MARDI
مدیر داده
Site Noorzuraini Abd Rahman MARDI
جمع‌آوری کننده داده
Mohd Ramdzan Othman MARDI
جمع‌آوری کننده داده
Nur Idayu Abd. Rahim MARDI
دیجیتالی کننده داده
Muhammad Izzat Farid Musaddin MARDI
دیجیتالی کننده داده
Azuan Amron MARDI
دیجیتالی کننده داده
Muhammad Luqman Hakim Muhammad Fuad MARDI
جمع‌آوری کننده داده
Kogeethavani a/p Ramachandran MARDI

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


Evaluation BLB

BLB Dataset OS2016 AR.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 3ca57dcb-52fc-4897-a12e-bf82990330b5.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


شماره تلفن
+603-89536991
نشانی
MyGeneBank, Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
29 November 2017
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۳۱ اکتبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
Seberang Perai, Penang, Malaysia
تاریخ ارزیابی
1 April 201631 August 2016

ویژگی‌های مشاهده شده


  • Bacterial Leaf Blight

    The incidence is evaluated in the field by artificial inoculation of Xanthomonas oryzae bacteria suspension at 1 x 108 CFU/ml during booting stage (50-55 DAS) using clipping technique (Kauffman et al., 1973). Disease reaction was assessed based on percentage of leaf area diseased using a 0-9 scale as described by IRRI (2014; Standard Evaluation System for Rice, Fifth Edition).

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. MRGB00015Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲. MRGB00021Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳. MRGB00160Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴. MRGB00224Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۵. MRGB00286Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۶. MRGB00339Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۷. MRGB00347Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۸. MRGB00359Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۹. MRGB00364Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۰. MRGB00420Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۱. MRGB00445Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۲. MRGB00644Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۳. MRGB00739Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۴. MRGB01080Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۵. MRGB01759Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۶. MRGB02091Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۷. MRGB02183Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۸. MRGB02491Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۹. MRGB02714Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۰. MRGB02768Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۱. MRGB02789Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۲. MRGB02815Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۳. MRGB02825Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۴. MRGB02828Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۵. MRGB02829Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۶. MRGB02832Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۷. MRGB02834Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۸. MRGB02847Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۹. MRGB02866Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۰. MRGB04269Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۱. MRGB04285Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۲. MRGB06327Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۳. MRGB07433Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۴. MRGB07454Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۵. MRGB07458Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۶. MRGB07459Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۷. MRGB10929Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۸. MRGB10937Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۹. MRGB10945Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۰. MRGB10946Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۱. MRGB11002Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۲. MRGB11012Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۳. MRGB11035Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۴. MRGB11204Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۵. MRGB11240Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۶. MRGB12056Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۷. MRGB12059Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۸. MRGB12060Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۹. MRGB12061Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۵۰. MRGB12062Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط