جزییات مجموعه داده

CE0911 - Evaluation of Aegilops for drought tolerance

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۱
تعداد ویژگی
۱
شروع ارزیابی
2008
پایان ارزیابی
2009

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0911 - Evaluation of Aegilops for drought tolerance.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0911 - Evaluation of Aegilops for drought tolerance.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 4168c74c-65a2-4504-b489-09e352cfcdf9.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 December 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 December 2018

مکان‌ها


مکان
Breda
تاریخ ارزیابی
20082009

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71Q1=